ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin Tarafları

dahaiyiyim.com web adresi kısaca "Dahaİyiyim" olarak , işbu sözleşmede taraflardan www.dahaiyiyim.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca "DANIŞAN" olarak , yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzman veya klinik psi-kologlar kısaca "DANIŞMAN" olarak anılacaktır.

2- Tanımlar

DANIŞAN (Üye) : Dahaİyiyim uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu be-lirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek Dahaİyiyim hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. DANIŞMAN (Uzman) : Dahaİyiyim uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgi-lerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, Dahaİyiyim.com hizmet sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu Dahaİyiyim tarafından kabul edilmesi halinde, Dahaİyiyim uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

3-Genel Hükümler

3.1 Dahaİyiyim uygulamasının sağladığı DANIŞMANlık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.2 Aşağıdaki hak ve yükümlülükler hem DANIŞAN hem DANIŞMAN için geçerlidir.

3.3 Online psikolojik DANIŞMANlık hizmeti sunan Dahaİyiyim amacı bir uzman tarafından (psikolojik DANIŞMAN, psikolog) görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan psikolojik yardım ve destekleyici DANIŞMANlık hizmeti sağlamaktır. Dahaİyiyim DANIŞAN’lara DANIŞMAN’larla iletişime geçerek DANIŞMANlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.

3.4 Online danışma hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi al-ma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda bir psikolojik DANIŞMANdan faydalanmasını sağlar. Dahaİyiyim uygulaması üzerinden verilen online danışma hizmeti yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze psikolojik DANIŞMANlığın ve tera-pinin yerini tutmaz.

3.5 Online DANIŞMANlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz.

3.6 Uygulamaya ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),Kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, Daha önce herhangi bir sebeple Dahaİyiyim üyelikten uzaklaştırılmamış olmak, Herhangi başka bir yasal sebeple Dahİyiyim ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, Kullanıcı adı seçiminde genel ah-lak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

3.7 Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psi-kiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda DANIŞMANlık hizmeti verilmez. Online DANIŞMANlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, online DANIŞMANlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı vs. gibi önemli hususlarda DANIŞMANı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan DANIŞMAN ve Dahaİyiyim uygulaması sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde DANIŞMANın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

3.8 Online DANIŞMANlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından DANIŞMANlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun Dahaiyiyim uygulamasında sa-dece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın Dahaİyiyim uygulaması tarafından kapatılır.

3.9 Dahaİyiyim üzerinden DANIŞMANlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon vs. bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. İş bu bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Dahaİyiyim uygulamasına aittir. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Dahaİyiyim sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Dahaİyiyim uygulaması DANIŞAN’ın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. Dahaİyiyim ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

3.10 Bu platformun en önemli özelliği DANIŞAN’ların rumuz dışında kalan bilgileri sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmak zorundadırlar. DANIŞAN’lar DANIŞMAN’lardan tamamen anonim ve gizli bir şekilde seans alabilme hakkına sahiptir.

3.11 Üyeler, Dahaiyiyim.com’un üyelerin bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kam-panya, güncelleme ve gerekli olacak her hangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

3.12 DANIŞAN’lar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçün-cü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Dahaİyiyim sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm akti-viteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dahil olmak üzere DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

3.13 Online danışmanlık hizmeti seansları DANIŞAN’ın tercihine göre yazılı (mesajlaşma seklinde), sesli ( telefonla konuşarak) ya da görüntülü (video seans) olarak 3 şekilde gerçekleşebilir. Seans süreleri ileride şirketin alacağı makul bir ka-rar ile belirlenecektir.

3.14 Dahaİyiyim üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. DANIŞAN da dilediği zaman görüştüğü uzmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahip-tir.

3.15 Dahaİyiyim DANIŞAN’ları ve Dahaİyiyim uygulamasından yararlanan herkes Dahaİyiyim ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve Dahaİyiyim kurallarına uy-makla yükümlüdür. Dahaİyiyim kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde Dahaİyiyim ve hizmet veren DANIŞMAN, DANIŞMANlık hizmetini kesme hakkını sahiptir.

3.16 Dahaİyiyim DANIŞANları web uygulaması içinde yer alan profillerini günceller-ken ve web uygulaması üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler.

3.17 Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm DANIŞMAN’lar ,diploma ve cv’lerini Dahaİyiyim ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak DANIŞMAN’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi du-rumlarda Dahaİyiyim sorumlu tutulamaz.

3.18 Dahaİyiyim içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, ünvan, adres,telefon vs. ) çoğu kez üye DANIŞMAN’lar tarafından girilmiş olup bu bilgileri-nin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. Dahaİyiyim web uygulaması yayınlanan DANIŞMAN bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler web uygulaması editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

3.19 DANIŞAN, DANIŞMAN’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. DANIŞAN, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve Dahaİyiyim yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞAN bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek Dahaİyiyim web uygulamasını, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.20 Dahaİyiyim hizmet veren DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer DANIŞMANlar hiçbir koşul altında Dahaİyiyim tarafından tavsiye edilmiş , yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Dahaİyiyim DANIŞAN’ın yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

3.21 Online DANIŞMAN’lık desteği veren DANIŞMAN online psikolojik DANIŞMANlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve DANIŞAN’ın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır.

3.22 Dahaİyiyim web uygulamasından okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve DANIŞAN’lar bu sayfalarda yer alan tüm yü-kümlülük, Dahaİyiyim, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

3.23 Dahaİyiyim web uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı tak-dirde web uygulamasının geçici olarak DANIŞAN ve DANIŞMAN’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. DANIŞAN’lar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez.

3.24 DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak silinir. DANIŞAN sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

3.25 Siteye DANIŞAN ve DANIŞMAN tarafından eklenen her türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk DANIŞAN VE DANIŞMAN’lara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Dahaİyiyim web uygulaması hiçbir so-rumluluk altında değildir. DANIŞAN’lar ve DANIŞMANlar tarafından suç teşkil ede-cek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve Dahaİyiyim web uygulamasının amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.

3.26 DANIŞAN ve DANIŞMANlar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.27 Online DANIŞMANlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Dahaİyiyim web uygulamasının seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.28 Listedeki DANIŞMAN’lık ücretleri daha sonraki bir duyuruya kadar geçerlidir ve herhangi bir zamanda değişebilir.

3.29 Dahaİyiyim veya DANIŞMAN tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti ia-de edilir.

3.30 Danışan sesli veya görüntülü iletişim yolunu seçerek DANIŞMANlık hizmetine "randevu al" veya "hemen başla" seçeneklerinden birine tıklayarak erişebilir. Ran-devusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.

3.31 Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seansa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu DANIŞANdadır. DANIŞAN bu durumda ek süre isteyemez.

3.32 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek Dahaİyiyim tarafından aksi ifade edilmedikçe web uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Meziyet Gül Karakılıç Şahıs Şirketi’ne aittir.

3.33 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Dahaİyiyim, kullanıcının, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’ Dahaİyiyim’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Dahaİyiyim gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.34 DANIŞAN’ın ve DANIŞMAN’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket et-mesi halinde Dahaİyiyim web uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. DANIŞAN’a ve DANIŞMAN’a ait kullanıcı hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir.

3.35 Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde DANIŞMAN’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

3.36 Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir inter-net web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Dahaİyiyim web uygulamasında gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

3.37 Dahaİyiyim web uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Dahaİyiyim sorumlu değildir.

3.38 Dahaİyiyim web uygulamasında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında Dahaİyiyim kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.

3.39 Dahaİyiyim web uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bil-gilerinde hata oluştuğu takdirde Dahaİyiyim kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

3.40 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hu-kuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

3.41 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

3.42 Dahaİyiyim, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

3.43 Dahaİyiyim, DANIŞMAN’ların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya ku-suru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. DANIŞMAN’ların üyelere vereceği zararlar, DANIŞMAN’lar tarafından karşılanacaktır ve Dahaİyiyim’e rücu edilmeyecektir. DANIŞAN, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden Dahaİyiyim ve DANIŞMAN değil DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.44 Danışanların ve DANIŞMANların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Dahaİyiyim sorumlu değildir.

3.45 DANIŞANlar ve DANIŞMANlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Dahaİyiyim mesa-feli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Psikologa ait olduğunu; internet web uygulamasının Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.46 Danışman, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Danışandan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Dahaİyiyim web uygulamasını temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde Dahaİyiyim, kullanıcı sözleşmesini fes-hetme ve Danışman'ın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Danışan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Danışman’ın temsilcisi sıfatıyla Dahaİyiyim’e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

3.47 Dahaİyiyim ile DANIŞANlar, arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Dahaİyiyim web uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Dahaİyiyim üyelik sözleşmesi ve web uygulamasıdaki diğer kurallar kapsamında Dahaİyiyim’in söz konusu zararları DANIŞAN’lara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

3.48 Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi DANIŞAN’ların ayrı ayrı Dahaİyiyim ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeye-cek olup mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında Dahaİyiyim’in her-hangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülükle-rini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.49 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

3.50 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir taz-minat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontro-lü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep hali-nin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

3.51 Dahaİyiyim web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

3.52 İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

3.53 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

3.54 Bu sözleşme DANIŞANın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.